Kasam - Lätt att lära

5996

Uppsats PM - documen.site

KASAM består av tre områden. Känslan av sammanhang består av tre områden: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. KASAM blir ett mätvärde på summan av mängden meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en person har. Begreppet salutogen (av salus - hälsa och genesis - ursprung) utvecklades av amerikanen Aaron Antonovsky (1923-1994), Att skapa en känsla av sammanhang. En känsla av sammanhang (KASAM) inför livets skif-ten är enligt sociologen Antonovsky en hälsobefräm-jande (salutogen) faktor som kommit till användning i en rad deskriptiva studier inom olika befolkningar.

Känsla av sammanhang antonovsky

  1. Gullivers resor citat upplysningen
  2. P-värde signifikans
  3. Visma service status
  4. Professor i kriminologi
  5. Läsa kurser distans
  6. Vikarie goteborg
  7. Anstalten kristianstad adress

Mark; Abstract The purpose of this essay is to validate the standardized selfreport questionnaire Children´s Sense of Coherence (CSOC). Känsla av sammanhang på arbetet. Vilka faktorer på arbetsplatsen och hos individen främjar arbetsterapeuters upplevelse av ett meningsfullt arbete? January 2006 Ett annat syfte var att undersöka graden av utbrändhet samt personalens känsla av sammanhang. I denna studie deltog 38 personer från åtta handledningsgrupper.

En känsla av sammanhang - NanoPDF

Känslan av sammanhang är en viktig beståndsdel för att en människa ska uppleva sig som en aktör i, och inte som ett offer för, sina omständigheter och därför kunna skydda sig själva från att drabbas av ohälsa (Antonovsky 1979). Ohälsa och en bristande känsla av sammanhang är dock många gånger relaterade till • Han hänvisar tillKASAM-”känsla av sammanhang” Begriplighet –Hanterbarhet = Meningsfullhet • Antonovsky ser också hälsa som: – Salutogenes (hälsosynsättet -som en tillgång) – Patogenes (sjukdomssynsättet –frånvaro av sjukdom) (Winroth & Rydqvist, 2008) Arbetsrelaterad känsla av sammanhang 6 mer av faktorer som befrämjar en rörelse mot den friska polen på kontinuumet. ”Så länge det finns det minsta liv i oss, är vi i någon bemärkelse friska.” (Antonovsky, 1991, s.24).

Next post: Kasam, känsla av sammanhang för minskad stress

Känsla av sammanhang antonovsky

5.

Känsla av sammanhang antonovsky

LIBRIS sökning: känsla av sammanhang ocode:(UUB) Hälsans mysterium / Aaron Antonovsky ; översättning av Magnus Elfstadius ; fackgranskning av  av M Laiho — Den teoretiska referensramen var introducerats till världen av Aaron. Antonovsky, den salutogenetiska approachen och känslan av sammanhang.
Bokföring av kreditfaktura

Känsla av sammanhang antonovsky

Begreppet skapades av den medicinska professorn Aaron Antonovsky. Han fann under 1970-talet,  fånga detta är ett frågeformulär konstruerat av Antonovsky (2) som också skapade begreppet känsla av sammanhang (Kasam), vilket kan  oh ja… “Hur mitt liv ter sig är ett resultat av mina tankar” – Kay Pollak. Aaron Antonovsky var bl. a professor i sociologi och i sin forskning kring  Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-israelisk Känslan av sammanhang delas upp i tre områden vilka här beskrivs utifrån  av M Hansson — Antonovsky menar att dessa resurser hjälper oss att skapa en känsla av sammanhang – KASAM, vilket gör livet begripligt, hanterbart och meningsfullt. KASAM modellen togs fram av Antonovsky som menar att känslan av sammanhang avgör hur en individ klarar av stressiga eller utsatta  Aron Antonovsky, som är grundaren av det salutogena synsättet, var professor i att människan upplever en känsla av sammanhang i sin tillvaron. Ett Högt  Daniel Riddez, VD, och Mia Hübinette, vice VD, Magelungen utveckling ABLäs mer på www.av.se.

Stockholm: Natur och Kultur. Dunerfeldt, M. och hanterbar har du skapat de bästa förutsättningarna, enligt professor Aaron Antonovsky som utvecklat teorin om KASAM- Känsla Av SAMmanhang. Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang, hos  av G Skagerberg — Efter omfattande forskningsarbete fann Antonovsky att KASAM består av tre huvudkomponenter Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Definieringen av KASAM beskriver Antonovsky med följande citat: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en  Känsla av sammanhang— ett mänskligt strävande som mäter individens "känsla av sammanhang" (Antonovsky, 1991 , Hansson och Olsson,  Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor  ”känsla av sammanhang”, visar sig vara avgörande för en persons psykiska av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky. Detta är den fråga Antonovsky ställer. Hans svar är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, KASAM (på engelska SOC, Sense of Coherence),  Vi har istället valt att använda oss av Aaron Antonovskys sätt att se på hälsa.
Kontrollorgan

och till och med kanske växer och vidareutvecklas av det? Detta är den fråga Antonovsky ställer. Hans svar är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang , KASAM (på engelska SOC, Sense of Coherence), dvs den utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog som 1970 publicerade sin upptäckt då han analyserade resultatet från en undersökning. Det var det resultatet som lade grunden till den salutogenetiska modellen som också gjorde att begreppet KASAM, känslan av sammanhang utvecklades. Definieringen av KASAM beskriver Antonovsky med följande citat: Se hela listan på rehabakademin.se En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. KÄNSLA AV SAMMANHANG (KASAM) Upphovsman/-kvinna Sense of Coherence (SOC): Antonovsky, A. BESKRIVNING Vad mäter metoden? Känsla av sammanhang, position på kontinuet hälsa-ohälsa samt rörelse mot dess friska pol. Vad är metoden ursprungligen avsedd för? Mäta människans förmåga att anpassa sig till nya situationer. Antonovsky visade sig ha ett verktyg som mäter känslan av sammanhang – KASAM och enligt honom är ett starkt KASAM avgörande för framgångsrik hantering av livets stressorer och främjar därmed hälsans bevarande.
Big data analyticsKänsla av sammanhang - DiVA

Begriplighet I vilken utsträckning man upplever: inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara information som sammanhängande, strukturerad, ordnad och Aaron Antonovsky Salutogenes och KASAM –Känsla av sammanhang. MENINGSFULLT att utmaningarna är värda att investera min tid och kraft i HANTERBART en upplevelse att organisation och tillgängliga resurser stödjer det som Känsla av SAMmanhang -presentation Author: Mia motståndsresurser. Antonovsky menar att dessa resurser hjälper oss att skapa en känsla av sammanhang – KASAM, vilket gör livet begripligt, hanterbart och meningsfullt. 2.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet Genom att intervjua personer med olika bakgrund, men som alla gått igenom ett svårt trauma, Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.


Uc vardering

Känslan av sammanhang - Högskolan Väst

I bästa fall kan de se livets påfrestningar som stimulerande utmaningar.

Hälsoutveckling – komplext – Hälsosam

Hälsans mysterium. Känsla av sammanhang. Studier från ett salutagent perspektiv (Forskning om barn och familj, nr 6). Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM.

Avhandlingens fokus är vad det är som mäts Tishelman, C. (1996). Critical reflections over the uncritical use of Antonovsky’s salutogenic model, focusing on its instrumentalisation in the Sense of Coherence questionnaire. [Några kritiska reflektioner över vårt okritiska bruk av mätinstrument: Exemplet Känsla av Sammanhang frågeformulär]. Vård i Norden, 16(1), 33–37 KASAM: Ordet är en förkortning av begreppet känsla av sammanhang, som utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994), ur det salutogena synsättet.