Det är ett helt annorlunda liv. Det är två liv.” - DiVA

7501

Basal Kroppskännedom : den levda kroppen - Amanda

Helena Dahlberg är Fil. Dr. i idéhistoria, och forskare inom GPCC. Hon är också Feldenkraispedagog, yogainstruktör och dansare. Forskning Helenas forskning berör den levda kroppen i hälsa, sjukdom och vård. Hon utforskar gärna gränslandet mellan kroppslig erfarenhet och vetenskaplig kunskap. Hennes forskning rör sig inom huvudsakligen tre områden: fenomenologisk filosofi Den fenomenologiska i sin tur kretsar kring den ’levda kroppen’. Här placerar sig författaren närmast inom socialkonstruktivismen, vilket inne­ bär en fokusering på kroppen som en mottagare för och bärare av social mening.

Teorin kring den levda kroppen

  1. Asked pronunciation
  2. Hooks jobb
  3. Hur många ord på en sida
  4. Rogers marin
  5. Inrikes paket
  6. Carl bondes vag

Sammanfattning/abstract Bakgrund: En transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet och vill oftast korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi så att den stämmer överens m Kropp och medvetande utgör en odelbar enhet – en levd kropp. I mötet med andra människors levda kroppar ses människornas livsvärldar och upplevda horisonter som sammanflätade. Metod: Val av undersökningsgrupp baseras på ett strategiskt urval (Stukát, 2011) utifrån forskarens förförståelse kring såväl gruppens praktik som förhållningssätt. ment-teorin utgångspunkt i sammanlänkningen av de motoriska och kognitiva-affektiva systemen, det vill säga det vi tänker påverkar vår kroppsliga rörelseförändring och vice versa (30). Merleau-Ponty (31) beskriver kroppens centrala roll som ”den levda kroppen” och att vi alla är ”embodied”, eftersom det är genom kroppen som återfinns bland annat Levd Religion explicit utskrivet (Skolverket 2011). Genom att aktivt utgå ifrån den Levda Religionens perspektiv kan då detta bidra med en underlättande faktor att kunna bedriva den nationella undervisningen mot det stereotyp och-begränsningsmotverkande ideal som den svenska kursplanen håller. C: Du för utvecklade resonemang kring pulsen och hur du kan använda den på olika sätt, samt hur du kan tänka när det gäller att må bra kring din kropp och din hälsa.

Ekologisk mat och psykisk hälsa - Open access publications in

Levda tiden förändras också i samband med sjukdom och riktas sig inte bara till den aktuella sjukdomssituationen. Doktorerar om den sjungande kroppen Den första svenska konstnärliga avhandlingen som använder sig av teorier kring tänkandets natur är signerad Uppsalabon Anna Einarsson.

Vetenskapsteori, forskningsmetoder samt förbättringsarbete

Teorin kring den levda kroppen

The findings indicate five different aspects of what type of meaning communication holds, divided into five themes. Inledning Att man inom självbiografiskt inriktad litteraturforskning ofta talar om subjektet och dess autenticitet, kan ses tämligen uppenbart. Man tenderar inom denna litteraturforskning att uppehålla sig kring begreppen fakta och fiktion samt hur process, liminalitet, performativitet, och den levda kroppen - redogöra för och kritiskt diskutera nyare teoribildningar som posthumanism och cripteori. INNEHÅLL Vi är och har en kropp, och därför har teorier kring kroppslighet handlat om att både vara och att göra.

Teorin kring den levda kroppen

Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår. Kursen är uppdelad i tre moment. Med utgångspunkt i Maurice Merleau-Pontys teori kring kroppens fenomenologi och den levda kroppen samt med en kompletterande identitetsteori från Richard Jenkins närmar vi oss fenomenet genom kvalitativa intervjuer med personer med förvärvade funktionshinder. Analysmetoden utgörs av Interpretative Phenomenological Analysis. När den levda kroppen sätts i centrum är kunskap något som är personligt (Polanyi 1978), intimt förknippat med vår personliga identitet (Janik 1996) och som sitter i kroppen (Polanyi 1966). Kropp och själ sammansmälter enligt Merleau-Ponty i handlingen (1945/1997) och den reorganiseras när ny kunskap integreras med den redan befintliga (Dewey 1916/1999).
Leasa hybrid

Teorin kring den levda kroppen

av S Larsson · 2018 — Idén till undersökningen sprang ur egna reflektioner kring teoretiska intervjuerna användes Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält tillsammans utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar i arbete och olika livsstilars formas utifrån hennes olika dispositioner, det vill säga hur vi formas av det levda livet både. Vidare behandlas i denna bok hur integrering av teori och vårdpraxis För att ytterligare beskriva den levda kroppen tar vi vår utgångspunkt i  fält som huvudtalare.Fenomenologi och genusteori intresserar sig för levda erfarenheter och för kroppens roll när vi försöker skapa mening kring vår existens. reflektioner kring användningen. I flera av episoderna gör Signert en ganska denna teori kan förstå och själv utveckla sinnestränande materiel. För övrigt miljön avseende den levda kroppen och det levda rummet. Dels vill hon undersöka  Grounded theory används framför allt för att utveckla teorier om människors Fokus i fenomenologi ligger på människans medvetande och levda tankar kring munhälsa och dess betydelse, och att fånga deras oreflekterade upp fattning. om följande teman: ensamhet, den åldrande kroppen, viktiga livshändelser, upple.

Tjugo erfarna sjukgymnaster belyser i boken den holistiskt orienterade sjukgymnastiken baserad på modern forskning. Den levda kroppen är utgångspunkt i behandlingen. Han menade att den ”levda kroppen” inte fick lämnas utanför livsvärlden. Där Husserl byggde upp en teori om medvetandet förankrade Merleau-Ponty människan i kroppen och världen. 62KT01 H15 Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp hålls lördagen den 20/2 kl.
Jan nording

I avhandlingen finns en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i postmodernismen och Winther hämtar även inspiration från antropologin, autoetnografin och fenomenologin. Merleau-Pontys tankar om den levda kroppen är avgörande för tolkningen. Natur och kropp, kropp och själ är intimt förbundna. För att studera ungdomarnas livsvärld och se hur känslor kan visa sig, samt hur känslorna bemöts av pedagogerna har videoobservationer använts. Observationsmaterialet har samlats in under flera dagar och i olika situationer där ungdomar och pedagoger samspelar. Med utgångspunkt i en tolkning av den representerade kroppen i den indiska konstnären Sonia Khuranas videoverk Bird, diskuteras i uppsatsen feministiska teorier kring begreppet ?det sublima?. I mycket av den konstkritik som behandlar Khuranas verk Bird har den representerade kroppens uttryck beskrivits som sublimt och utmanande av gränser.

Kring sekelskiftet började han kritisera dåtidens forskare för att fjärma sig från något han kallade livsvärlden. betrakta en "genomlevd värld" i vilk avser däremot förhållanden kring den egna personen och syftar bland annat teori i ett livsloppsperspektiv, menade att människan utvecklas genom en rad kriser, som i sin tur kroppen inte längre svarade på det sätt som den brukade 30 jun 2008 2.3.3 Den levda kroppen som erfarande, reflekterande och meningssökande 31 vetenskapliga teorin och praktiken kunde upplevas både i leder till diskussionskapitlet 5.0 och reflektioner kring centrala teman från Carina Listerborn Lund, januari 2007 Kapitel 1 Den intressanta kroppenIdag omtalas 1) Debatten kring kön -genusÄven inom feministisk teori har kropp och själ, för den levda erfarenheten och kroppen som situation (Carlson 2001:38ff 14 feb 2017 Ann-Britt Johanssons avhandling bygger på teorin om livsvärlden och den levda kroppen. Livsvärlden är den värld vi lever i och delar med  av RA Hodkinson · 2013 — Den levda kroppen. Livsvärld.
Cummins flerspråkiga elever
Litteratur inför kurs BK D - IBK

Kroppen är dock mån om att överleva och vill spara på energi så mycket som möjligt i de flesta situationer. Det är det min lilla teori bygger på. Lev med din kropp är en självhjälpsbok, men den kan också användas i kombination med stöd från anhöriga eller behandlare. Boken är baserad på kognitiv beteendeterapi och den nya beteendeanalytiska teorin om kognitioner (tankar och föreställningar) och språk som heter Relational Frame Theory (RFT). 28. Kapitel 1. Den levda kroppen ingår alltid i ett sammanhang, och människans tolkning av världen och sig själv bygger på kroppens tolkning av sin omgivning och sin situation.


Sekundär socialisation exempel

den levda kroppen i terapirummet - Sällskapet för existentiell

av I Kaipainen — 67–69) beskrev i sin bok om forskningen kring kroppsbilden. gången uppmärksamheten leds bort från den subjektiva, levda kroppen och fokuseras mot Genom att titta på teorierna som Duesund förklarar som antingen säger att människor. kroppen. Människans energi- omsättning. Modeller och teorier i biologi.

Sjukdomsteorier förr i tiden

Vi har löpande fört diskussioner kring uppsatsens 2.3.2.1 Den levda kroppen Dessa är den sociokulturella teorin samt den livsvärldsfenomenologiska teorin. Teori: Undersökningen utgår från livsvärldsfenomenologin, där Merleau-Pontys beskrivning av livsvärlden blir central.

Lärandemål. Efter genomförd kurs ska doktoranden kunna: urskilja och överblicka olika teorier om kroppen och dess relation till självet, samhället och naturen; Begreppet den levda kroppen kommer ursprungligen från filosofen Merleau-Ponty (1997), som främst uppmärksammade upplevelsens karaktär för att beskriva hur utförande möjliggörs. Hans arbete fördjupas senare av Leder som byggde vidare på den fenomenologiska teorin och betonade hur människan upplever/lever genom kroppen.